top of page

// אחרי 4 חודשים – פורסמו תבחינים לקרן הסיוע הייעודית למגזר השלישי //

ההחלטה על הקצאת המענקים התקבלה כבר בחודש יולי, בהמשך לעבודה מאומצת שלנו (לקריאה מורחבת). 


לפי טיוטת התבחינים שפורסמה – המענקים מיועדים לארגונים שהכנסותיהם קטנו ב 25%, ושאינם זכאים לתמיכה מהמענק של רשות המיסים ואינו זכאי למענק ממשרד התרבות.


אנו שמחים לעדכן כי הצלחתנו:

> להרחיב את תקופת הזכאות

> להרחיב את הזכאות גם לארגונים קטנים, החל מ-300 אלף ₪ (ולא 500 אלף ₪ עד כה) ולארגונים גדולים (עד 100 מיליון ₪  בשנה)

> להרחיב את הזכאות לארגונים בתחומי פעילות מגוונים


יחד עם זאת, לא כל הצעותנו התקבלו, וגם היום - יותר מדי ארגונים נשארים בחוץי (בין היתר, אין הכרה בתמיכות ובשווי כסף).

אנחנו ממשיכים לפעול ביתר שאת על מנת להרחיב את הזכאות למענקים לכלל הארגונים שנפגעו.


אנו קוראים לכם להעיר על התבחינים באתר משרד המשפטים 

מוזמנים ומוזמנות להעביר הערותיכם גם אלינו לכתובת – corona@migzar3.org.il 

שימו לב - התבחינים פתוחים להערות הציבור עד ל – 17/12/2020 >> לקריאת טיוטת התבחינים


כאן בשבילכם, 

צוות מנהיגות אזרחית

מול הממשלה, מול הארגונים

קטגוריה:

6 בדצמבר 2020 בשעה 8:26:56

עודכן בתאריך: 

// אחרי 4 חודשים – פורסמו תבחינים לקרן הסיוע הייעודית למגזר השלישי //
bottom of page