top of page

הארכה נוספת לבקשות לפטור מארנונה עד 06.2020

ביקשתם קיבלתם // בעקבות פנייה של מנהיגות אזרחית, ניתנה הארכה של חודש נוסף לטובת הגשת בקשות לפטור מארנונה למוסד מתנדב!


ב- 18.03.2020 פורסמו בחוזר מנכ"ל משרד הפנים תנאים וכללים למתן פטור מארנונה, וכעת מפרסם המשרד תיקון, לצורך הארכת מועדים נוספת, כמפורט:


- המועד האחרון להגשת בקשה לפטור בשנת 2020 מוארך בזאת עד ליום 1 ביוני 2020 (כפועל יוצא, מוארכת סמכות ועדת המשנה של ועדת ההנחות לפי סעיף 5.2 לתנאים וכללים, לבקשתו של מוסד, להאריך מטעמים מיוחדים שיירשמו את המועד להגשת בקשה לפטור על ידי המוסד עד ליום 1 ביולי 2020 ;)

- המועד לקבלת החלטה לגבי הבקשה האמורה לפטור על ידי מועצת הרשות המקומית מוארך עד ליום 2 באוגוסט 2020;

- המועד להגשת תצהיר על אי שינוי נסיבות על ידי מוסד שאושר כמוסד מתנדב לשירות הציבור, מוארך עד יום 1 ביוני 2020.


תוקף הוראת השעה עד ליום 2 באוגוסט 2020.


תודה מיוחדת לשלמה ברילנט, חבר הוועד המנהל שלנו בקידום הנושא. 


לקריאת חוזר המנכ"ל העדכני לחצו כאן 

מול הממשלה

קטגוריה:

28 באפריל 2020 בשעה 11:43:36

עודכן בתאריך: 

הארכה נוספת לבקשות לפטור מארנונה עד 06.2020
bottom of page