top of page

הצלחנו להשיג מתן פטור מארנונה ל- 3 חודשים עבור ארגוני המגזר השלישי

אנו שמחים לעדכן כי במסגרת התוכנית הכלכלית שפורסמה עבור עסקים, הצלחנו להשיג מתן פטור מארנונה לארגוני המגזר השלישי לתקופה של 3 חודשים בעקבות המשבר.


מה קרה?
עם פרוץ המשבר פתחנו את החמ"ל של המגזר השלישי על מנת לאתר את הצרכים של הארגונים בשטח, ולייצר מענים מערכתיים. לשם כך אנו פועלים מול כל הגורמים הרלוונטיים, ולאורך החודש האחרון באינטנסיביות רבה גם לקידום מתן פטור מארנונה בצל הקורונה לעמותות, יחד עם הצוות הממשלתי למתן מענים למגזר השלישי, במסגרת פעילות השולחן העגול במשרד ראש הממשלה.

התקנות למתן פטור מארנונה שפורסמו כוללות הטמעה של חלק משמעותי מהערותינו ודרישתנו לכלול גם נכסים המסווגים כ"נכס אחר" לצרכי ארנונה, בניגוד לטיוטה שפורסמה.


כך הצלחנו לכלול בתקנות מוסדות ציבוריים ומלכ"רים רבים, שנכסיהם מסווגים תחת סיווג זה, ושאחרת לא היו זכאים לפטור!

מה זה אומר בפועל?

  • הפטור יינתן ל-3 חודשים (מרץ, אפריל ומאי) או יגולם כ-25% הנחה מגובה התשלום השנתי לארנונה

  • גם גופים נתמכים זכאים לפטור

  • הפטור המלא ל-3 חודשים יינתן בנוסף להנחה בארנונה במסגרת 'מוסד מתנדב'

  • כולם זכאים לפטור, והוא יינתן באופן אוטומטי (למעט עבור נכסים המסווגים ברשות המקומית כ"נכס אחר", שיש להגיש עבורם בקשה לגזברות הרשות המקומית)

· לחצו כאן לצפייה בפרטים המלאים, הביאור המשפטי והתקנות

· פטור מארנונה לארגוני המגזר השלישי בצל הקורונה - מסמך מסכם

מול הממשלה

קטגוריה:

23 באפריל 2020 בשעה 7:58:06

עודכן בתאריך: 

הצלחנו להשיג מתן פטור מארנונה ל- 3 חודשים עבור ארגוני המגזר השלישי
bottom of page