top of page

הצעת ארגוני המגזר השלישי למודל הפעולה המיטבי של הקרן

כחלק מפעילות מנהיגות אזרחית ליצירת מענים מיטביים למגזר השלישי, הגשנו, עם הכרזת הממשלה על קרן מענקים לארגוני החברה האזרחית ע"ס 200 מליון ₪ את הצעתנו למודל הפעולה המיטבי של הקרן.

ההצעה אשר הוגשה בתחילת חודש אפריל, לצערנו לא התקבלה כפי שהיא, אבל הממשלה  בצעדים השונים שהיא נוקטת אימצה חלק מהדרישות ומהתנאים הכלולים במסמך זה.


כידוע, ביום שישי האחרון (24.4) פרסמה הממשלה את קרן המענקים לעסקים קטנים ובינוניים, ובכלל זה יינתנו מענקים גם למלכ"רים העומדים בתנאים של "מוסד מתנדב זכאי".


הפרטים המלאים על הקרן מפורסמים כאן, באתר משרד האוצר.


הסדר זה נותן, לצערנו, מענה חלקי בלבד, ובנוסף עומדים על פרק הסדרים נוספים שיתנו, להערכתנו, פתרונות נוספים לארגוני החברה האזרחית.


כמובן שנמשיך לפעול ולא ננוח עד שיינתן מענה כולל והולם לכלל הארגונים, וכמובן שנמשיך לעדכן.

מול הממשלה

קטגוריה:

27 באפריל 2020 בשעה 12:14:38

עודכן בתאריך: 

הצעת ארגוני המגזר השלישי למודל הפעולה המיטבי של הקרן
bottom of page