top of page

הקלות נוספות מול רשם העמותות

הקלות נוספות מרשם העמותות

  

1. מועד הדיווח השנתי לשנת 2019, בהתאם להוראות חוק העמותות וחוק החברות, ידחה ליום 31 באוגוסט 2020. בהתאמה, נקבע הסדר אורכות אשר תואם עם לשכת רואי החשבון.

  

2. עוד שלב בדרך לאישור תשלום אגרת רשם מופחתת - סוף סוף פורסם תזכיר החוק לדחיית מועד לתשלום אגרות (הוראת שעה – נגיף הקורונה החדש). 

ניתן להעביר הערות הציבור עד 22/05/2020.


אנו ממשיכים כל העת לפעול לייצר פתרונות והקלות עבורכם, גם במסגרת ועדת המשנה לשולחן העגול במשרד רה"מ, למתן מענים לארגוני המגזר השלישי.


· לפרטים נוספים וצפייה בנוסח ההודעה הרשמי בדבר מועד הדיווח השנתי לשנת 2019

· לפרטים נוספים ולהגשת הערות ציבור בדבר אישור תשלום אגרת רשם מופחתת

מול הממשלה

קטגוריה:

14 במאי 2020 בשעה 12:22:26

עודכן בתאריך: 

הקלות נוספות מול רשם העמותות
bottom of page