top of page

מה עם תקציב המדינה

// מה קורה עם תקציב המדינה? //

בתאריך ה – 13 בספטמבר ממשלת ישראל מחויבת להציג בפני ועדת הכספים את התכנית המלאה לשימושי התקציב. לפני כן, על התכנית לקבל את אישור הממשלה מחר (יום ג', 7/9) בישיבת הממשלה.

במקביל, הוועדה לענייני ביקורת המדינה קיימה היום (יום ב', 6/9) ישיבת עקב על תהליך הכנת התקציב – בהתאם לדו"ח מבקר המדינה 70א - תהליך קבלת החלטות במשרד האוצר, ולבקשה לחוות דעת מבקר המדינה על תהליך הכנת תקציב המדינה לשנת -2021.

בישיבה נקראו להשתתף נציגי האוצר על מנת לתת דין וחשבון בנושא, ואנחנו במנהיגות אזרחית זומנו כנציגי המגזר השלישי בישראל.


// ארגוני החברה האזרחית *שוב* עלולים ליפול בין הכיסאות //

תקציב המדינה לשנת 2020 לא יאושר בפועל עד סוף דצמבר ואנחנו נמצאים למעשה בתקציב המשכי.
התקציב אמור לאפשר להוציא בכל חודש 1/12 מביצוע 2019 - משום מה בכל האמור בהוצאות שמבוצעות על ידי ארגוני החברה האזרחית הסכומים מוגבלים ומקוצצים במשך כל השנה.

כעת, דחיית התקציב אפשרה למשרד האוצר לחלק את כל ביצוע 2019 עד לחודש דצמבר באופן הזה. הכנסת אישרה כי עקרונות התקציב ההמשכי (1/12 מ-2019) אמורים להמשיך להתבצע, לצד תוספת של 11 מיליארד בהתאם לתכנית שתיקבע.

לצערנו ארגוני החברה האזרחית מצויים בתחום האפור - -
רבים מהכספים שבוצעו בשנת 2019 לא רשומים כ"בסיס התקציב" - נתון שאינו קיים בפועל בחוק או תקנה כלשהי - ולכן מוגבלים, מקוצצים ולא מחולקים לפי עקרונות התקציב ההמשכי הקבועים בחוק.


// מה זה אומר בפועל? //

שאלפי העמותות המסייעות לאוכלוסיות המוחלשות בחברה – נשארות בחוץ, מאחר ואין להן את מנופי הכוח הפוליטי להיאבק על התקציב התוספתי שיחולק על ידי שר האוצר.

ארגוני החברה האזרחית מהווים את התשתית החברתית של ישראל, ומסייעים מידי יום למיליוני אזרחים ואזרחיות ולאוכלוסיות נזקקות בתחומי הבריאות, החינוך, תעסוקה, נוער בסיכון ,קליטת עליה, לצד קידום מדיניות במגוון נושאים כמו הסביבה, נשים בעלי מוגבלויות ועוד.


// מה אנחנו דורשים? //

אנחנו פועלים מול שר האוצר, כל הגורמים הרלוונטיים במשרד האוצר, ועדות הכנסת וחברי הכנסת עצמם על לוודא כי ארגונים אלו יהיו זכאים לתקצוב כמו כל תקציבי המדינה בעת הזו:

  • חלוקת מלוא התמיכות שבוצעו ב -2019 בסך 3 מיליארד - חוסר בתקציב כיום עומד על סך של 1.6 מיליארד ש"ח.

  • אישור לביצוע פעולות והתקשרויות בשיעור דומה ל-2019 - חוסר מוערך של התקשרויות שלא חודשו עומד על סך של 5 מיליארד ש"ח.

  • הכרה בשווה ערך לצורך הכנסות עצמיות בתמיכה (עד לגובה 90%) או מימון עצמי בהתקשרויות.

  • אישור העברת העודפים המחויבים בסך 300 מ' ש"ח שנגרעו מתקציבי 2020 בגין הוצאות 2019 שהוחזרו לעמותות או כיסוי זמני של סכום זה עד לאישור העברת העודפים.

יתר על כן - - משבר הקורונה פגע אנושות בתשתיות הפעולה של החברה האזרחית ודרש מהן פעולות נוספות, כמעט ללא כל סיוע מהמדינה. לאור כך נדרש בעת הזו להקצות תקציב ייעודי לתחומי פעילות שהגבירו את פעילותם להתמודדות עם השלכות הקורונה:

  • יש להכין בשיתוף מנהיגות אזרחית, לאשר ולפרסם באופן דחוף את תבחיני קרן מענקים לגופים שנפגעו בעקבות הקורונה

  • יש לסייע ממסגרת התקציב שהתווסף להחזר על פעולות שנעשו באופן מותאם לקורונה או בוצעו בשל צורך דחוף שעלה בעת המשבר, וכן להקצות תקציב עתידי לשם כך.


>> למכתב ששלחנו לשר האוצר ולחברי כנסת נוספים

>> לצפייה בדיון בוועדת ביקורת המדינה

>> למסמך הדרישות של המגזר השלישי


כאן בשבילכם,

מנהיגות אזרחית

מול הממשלה

קטגוריה:

9 בספטמבר 2020 בשעה 9:39:28

עודכן בתאריך: 

מה עם תקציב המדינה
bottom of page