top of page

נפתחה קרן המענקים המשותפת לממשלה ולפילנתרופיה

מהיום – ניתן להגיש בקשות למענקי סיוע במסגרת מיזם ממשלה פילנתרופיה לחיזוק ארגונים חברתיים


זוהי קרן הסיוע לשימור תשתיות ארגוניות המורכבת מכספי ממשלה ופילנתרופיה.


בקרן סך של 53 מיליון ₪ אשר יחולקו לפי מבחן תמיכה של משרד הרווחה, שמתחילת המשבר נרתם לסייע לארגונים. 25% מכספי הקרן נתרמו על ידי קרנות פילנתרופיות שהתגייסו לסייע למגזר השלישי.


הסיוע שיינתן באמצעות הקרן יהיה בדרך של מענק כספי חד פעמי, הנועד לאפשר לארגונים החברתיים הזכאים לשרוד ולהמשיך את פעילותם בתום המשבר.


מי הארגונים הזכאים?

· בעלי מחזור פעילות של עד 20 מליון ₪ בשנה

· עוסקים במתן שירותים באחד מתחומי הרווחה, התעסוקה, החינוך, הבריאות או הקליטה

· שאינם זכאים לסיוע באמצעות קרן מס רכוש ברשות המסים ('הפעימה השלישית')

 

שימו לב - ניתן יהיה להגיש בקשה בין יום ד' ה-15 ביולי ועד ליום א' ה-9 באוגוסט.


· לפרטים נוספים

· קישור לאתר הקרן


בזמן שעמותות וארגונים רבים נמצאים במשבר חמור ופועלים כבר על אדים - אנו מברכים על פתיחת עוד מסלול סיוע שהארגונים ציפו לו מאז מרץ, וכי אומצו חלק מהעקרונות שמנהיגות אזרחית הציעה לחלוקת הכסף, אך לצערנו גם קרן זו משאירה ארגונים רבים מדיי ללא מענה.


אנחנו במנהיגות אזרחית ממשיכים לפעול על מנת להרחיב את המענים הניתנים למגזר השלישי בצל המשבר, ואנחנו לא נפסיק עד שכל הארגונים שנפגעו יהיו זכאים לסיוע.

מול הארגונים

קטגוריה:

14 ביולי 2020 בשעה 11:57:41

עודכן בתאריך: 

נפתחה קרן המענקים המשותפת לממשלה ולפילנתרופיה
bottom of page