top of page

צעדים והקלות מול החשכ"ל

  • הלוואות בערבות מדינה: מסלול ייחודי לעמותות בלבד, לא רק לעמותות נתמכות. לעמותות העוסקות בחינוך, בריאות ורווחה – ללא ערבות בכלל, קיצור זמנים והקלות בירוקרטיות. 

  • הקפאת ביקורות של החשכ"ל

  • קיצור ימי אשראי/ תשלום מקדמות: טיפול בעשרות פניות לקיצור ימי האשראי בעבור תשלומים של 13 משרדי ממשלה לעמותות.


בתהליך:

  • תיקון נוהל תמיכות – יועבר להערות ציבור – התאמה והקלות בנוגע לשיעור הוצאה על הנהלה וכלליות וגירעון

  • תיקון מבחני תמיכה לאור המצב

  • פתיחה מחדש של מבחני תמיכה כדי להתאימם למצב (הסבה לפעילות דיגיטלית וכו')

  • פניית משרד רה"מ לרשות המסים לדחיית תשלום מס שכר. 

לחוות הדעת המשפטית של עו"ד איתן צחור שהועברה בנושא (24.03) לחצו כאן 

מול הממשלה

קטגוריה:

31 במרץ 2020 בשעה 9:08:27

עודכן בתאריך: 

צעדים והקלות מול החשכ"ל
bottom of page