top of page

צעדים והקלות מול משרד הרווחה

בהמשך לחוזר מנכ"ל ממשרד הרווחה על תשלום מלא במרץ גם לתכניות שהושבתו לחלוטין (25.03), פרסום חוזר מנכ"ל נוסף המסדיר את פעילות המסגרות בקהילה, לרבות תשלום לכל מסגרת (31.03) - מעדכנים אתכם בחוזר מנכ"ל המודיע על הגדלת הפעילות במסגרות הרווחה ופתיחת מעונות יום שיקומיים (20.04).


משרד הרווחה מגדיל את פעילות מסגרות הרווחה ופותח מעונות יום שיקומיים (20.04):

· לחוזר המנכ"ל בנושא

· לחוזר המנכ"ל היערכות שירותי הרווחה להתמודדות עם הקורונה

· לנספח חוזר המנכ"ל בדבר היערכות שירותי הרווחה להתמודדות עם הקורונה


פורסם חוזר מנכ"ל המסדיר את פעילות המסגרות בקהילה, לרבות תשלום לכל מסגרת (31.03):

· לחוזר המנכ"ל מיום 31.03 ולנספח המפרט את התכניות


בהמשך לחוזר מנכ"ל, משרד הרווחה ישלם תשלום מלא במרץ גם לתכניות שהושבתו לחלוטין (25.03):

· לחוזר מנכ"ל המודיע על המהלך


אנו מברכים על צעדים אלה של החזרת שירותים חברתיים לפעילות, וקוראים למשרדים נוספים לאמץ את המודל שיושם במשרד הרווחה.

מול הממשלה

קטגוריה:

31 במרץ 2020 בשעה 7:20:27

עודכן בתאריך: 

צעדים והקלות מול משרד הרווחה
bottom of page