top of page

שימו לב לדברי החשכ"ל בדבר עדכון הנחיות במסגרת נוהל תמיכות

באוקטובר 2019 עודכן נוהל תמיכות, בהמשך לתהליך היוועצות שהובלנו,  וכיום הוא כולל פחות מסמכים שצריך לצרף לבקשת תמיכה, קיצור תהליך הגשת בקשת התמיכה, והקטנת העלויות הכספיות הכרוכות בהגשת בקשת תמיכה מהמדינה. השינויים כוללים גם הטמעה של עקרון Ask Once , המשך המלצות התכנית להקלת הנטל הרגולטורי על עמותות.

להרחבה בנושא


כעת מפרסם החשכ"ל מסמך הנחיות לגופים הנתכמים בנוגע להגשת דו"ח על שנת פעילות – כאשר מדובר על חלק מתיקון הנוהל שנעשה בסוף 2019 שעכשיו בא לידי ביטוי:


"בהתאם לתיקון שנעשה בנוהל התמיכות מתקציב המדינה במוסדות ציבור בסוף שנת 2019 (פורסם בילקוט הפרסומים 8480 מיום 23 באוקטובר 2019), נקבע כי מוסדות ציבור הנתמכים לפי 3א לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה-1985 יידרשו להגיש דוח על שנת הפעילות הנתמכת בשנה שלאחר שנת התמיכה, זאת על מנת לבדוק את עמידתם בהוראות הנוהל. בהתאם לכך, לפי סעיף 56(ג)(3) לנוהל, בשנת 2020 מוסדות הציבור אשר נתמכו בשנים 2018-2019 נדרשים להגיש דו"ח על שנת הפעילות במתכונת דו-שנתית בגין השנים 2018-2019, כאשר התאריך האחרון להגשתו יהיה ביום 31 בדצמבר 2020.

לפי עדכון החשכ"ל, ביום 03.09.2020 הדרישה להגשת הדו"ח התווספה בפורטל התמיכות לכל בקשות התמיכה שהוגשו על ידי הארגונים ושאושרו לתמיכה בגין השנים 2018-2019, כך שהיא מופיעה ברשימת המסמכים הנדרשים להגשה. יובהר כי, על אף שבקשות אלה אושרו ושולמו ואף נסגרו, יתווספו אליהם המסמכים הנדרשים להגשה.

מוסדות הציבור שלהם התווספה הדרישה להגשת הדוח על שנת הפעילות הנתמכת הם גופים אשר אושרה להם תמיכה בשנים 2018 או 2019. הדוח על שנת הפעילות מורכב ממספר מסמכים וטפסים אשר הגופים נדרשים למלא ולהגיש בפורטל התמיכות.


באחריות כל גוף להיכנס בפורטל התמיכות לבקשות התמיכה שהוגשו על ידו לשנים 2018 ו-2019 ולמלא את המסמכים הנדרשים, אשר לגביהם נקבע תאריך הגשה עתידי – עד ליום 31.12.2020."


שימו לב! אי הגשת הדו"ח על שנת הפעילות במלואו עד למועד האחרון להגשתו תיחשב כאי-עמידה בהוראות הנוהל ותביא לשלילה מלאה של התמיכה שניתנה באותה שנה.


לנוחיותכם יופעל על ידי החשכ"ל מרכז תמיכה מקצועי בכתובת:tmichothelp@mof.gov.il  אשר ייתן מענה לגבי הנתונים שנדרש להגיש במסגרת הדוח השנתי. ניתן לפנות למרכז התמיכה באמצעות כתובת המייל. מטרת מרכז התמיכה המקצועי היא לספק מענה לשאלות על הנתונים הנדרשים להגשה במסגרתו. לשאלות טכניות יש לפנות למרכז התמיכה של מרכב"ה בכתובת:ccc@mof.gov.il

כמו כן, הארגונים מוזמנים להיות בקשר עם גורמי המקצוע במשרדי הממשלה על מנת לקבל הנחיות מפורטות לעניין אופן הגשת הדוח.


הסבר על הגשת דו"ח על שנת הפעילות הנתמכת => 📷


כאן בשבילכם,

צוות מנהיגות אזרחית

מול הממשלה, מול הארגונים

קטגוריה:

7 בספטמבר 2020 בשעה 8:06:29

עודכן בתאריך: 

שימו לב לדברי החשכ"ל בדבר עדכון הנחיות במסגרת נוהל תמיכות
bottom of page