top of page

תיקון הנוהל לתמיכות בהוראת שעה נוכח משבר הקורונה 22/09/20

לאור משבר הקורונה, החשב הכללי ביצע התאמות בנוהל תמיכות. 

מטרת התיקון להקל על מוסדות הציבור הנתמכים שמקורות ההכנסה שלהם נפגעו, לעמוד בנוהל.


היינו בקשר מול הגורמים המקצועיים באגף החשב הכללי והגורמים הרלוונטים במשרד האוצר על מנת לוודא שיתבצעו השינויים הנדרשים, מתוך שמירה על האינטרסים של הארגונים.


בהמשך לשינויים קודמים בנוהל, אנו מביאים בפניכם את עיקרי הדברים:


1.  דרישת מימון עצמי בשיעור 10% לפי סעיף 4 לנוהל: 

מוסד ציבור שנתמך לפי מבחן התמיכה הנוגע לעניין באחת השנים 2018-2019 ועמד בדרישת המימון העצמי יוכל להיתמך בשנת 2020 אף אם לא העמיד מקורות עצמיים כנדרש השנה. לצורך חישוב שיעור התמיכה המרבי ועלות הפעילות הנתמכת יחשב עבורו בשנת 2020 היקף המקורות העצמיים שהציג בפועל או 75% מהיקף המקורות העצמיים שהציג בשנה קודמת בה נתמך (לפי הגבוה מבין שניהם).

הבהרה: מוסד ציבור לא יידרש בשנת 2020 להעמיד, כתנאי לקבל התמיכה, את חלקו במימון העצמי הנדרש רק  ממקורות עצמיים אלא יוכל להשתמש, לצורך כך, גם בכספים שעל פי נוהל התמיכות הרגיל אינם מוכרים  כמקורות עצמיים לטובת מימון הפעילות הנתמכת, בהם הלוואות ותמיכה ציבורית (כגון מענקים).


2.  היקף הוצאות הנהלה וכלליות לפי סעיף 5 לנוהל: 

תתאפשר חריגה חד פעמית מהיקף ההוצאות הקבוע בנוהל התמיכות הרגיל למוסדות ציבור שעמדו במגבלה הקבועה בנוהל התמיכות בשנת 2019 ובלבד שלא חלה עלייה בהיקף הוצאות ההנהלה והכלליות שלהם בשנת 2020 לעומת 2019.


3.  מגבלת עודפים צבורים לפי סעיף 7 לנוהל: 

תאושר חריגה חד פעמית ממגבלת העודפים (יתרת נכסים נטו לשימוש עבור פעילויות שלא יועדו) למוסדות ציבור שעמדו במגבלה זו  בשנת 2019 ובלבד שלא חלה עלייה ביתרת הנכסים נטו לשימוש עבור פעילויות שיועדו ושלא יועדו בשנת 2020.


4.  מגבלת גרעון צבור לפי סעיף 8 לנוהל: 

תתאפשר חריגה חד פעמית ממגבלת הגרעון בנכסים נטו לפעילויות שיועדו ולא יועדו באמצעות השוואת הגירעון ביחס למחזור ההכנסות לשנת 2019 במקום לשנת 2020.


5.  ביטול מגבלת שכר לבעל תפקיד ניהולי לפי סעיף 6 לנוהל: 

ההגבלה על שכר בכירים לא תחול בשנת 2020 על מוסד ציבור אם כל כספי התמיכה הציבורית בו בשנת 2019  לא   עלה על 25% ממחזור הכנסותיו ב2019 או על 5 מיליון ₪ (לפי הנמוך) או ששכר ממלאי תפקיד ניהולי בו מוגבל לפי כל דין או נוהל ולכן לא חלו עליו מגבלות סעיף 6..


6.  ביטול מגבלות על העברות כספים לפי סעיף 9(ג) לנוהל: 

ההגבלה על העברות כספים ומתן הלוואות לא תחול בשנת 2020 גם על מוסד ציבור אם סך כל  כספי התמיכה הציבורית בו ב שנת 2019  לא עלה על 25% ממחזור הכנסותיו ב. .


7.  התאמה למוסדות ציבור חדשים לפי סעיף 11(ד) לנוהל: 

מוסד הנתמך בפעם הראשונה  בתחום פעילות מסוים בשנת 2021 יוכל לקבל תמיכה בהיקף של עד פי 4 מעלות הפעילות שקיים בשנה קודמת, במקום פי 2.מצ"ב לנוחיותכם המסמכים הבאים:


כאן בשבילכם, 

צוות מנהיגות אזרחית

מול הממשלה

קטגוריה:

1 באוקטובר 2020 בשעה 6:14:43

עודכן בתאריך: 

תיקון הנוהל לתמיכות בהוראת שעה נוכח משבר הקורונה 22/09/20
bottom of page