top of page

תכניות סיוע כספי לארגוני המגזר שלישי בצל הקורונה

משבר  "הקורונה" פגע בפעילות המגזר השלישי, כמו גם במגזרים אחרים במשק, במלוא עוצמתו.


ארגונים רבים נאלצו להקטין (וחלקם להפסיק כליל) את פעילותם, לפטר עובדים, להוציא חופשה ללא תשלום עובדים ועוד. מימון פעילות הארגונים היא אחת הבעיות המרכזיות בהן נתקלים הארגונים, בין אם הם נותני שירותים למדינה, מקבלי תמיכות, נסמכים על תרומות או מממנים פעילותם בהכנסות עצמיות. מיד עם פרוץ המשבר החלה מנהיגות אזרחית לפעול באופן נמרץ כדי לקבל סיוע מידי מהממשלה.


במקביל לפעילות אינטנסיבית מול הארגונים במסגרת 'החמ"ל של המגזר השלישי' באיסוף קולות השטח וסקר צרכים מקיף בהשתתפות מאות רבות של ארגונים, הנגשת מידע ומתן מענים מגזריים ופרטניים. הפעילות נעשתה ונעשית, בין השאר, במגעים רצופים יומיומיים עם משרד ראש הממשלה, משרד האוצר, רשות המסים ואחרים. 


חלק מהמאמצים כבר נשאו פרי והטבות שניתנו למגזרים אחרים במשק, כגון הנחה בארנונה, דחיית תשלומים, הוצאת עובדים לחל"ת וכו' ניתנו גם לארגוני החברה האזרחית. עוד תבעה מנהיגות אזרחית, כי הסכום יועמד לפחות על  1 מיליארד ₪ ופרסמה הצעה להקמת קרן וקריטריונים לחלוקתם. הצעת מנהיגות אזרחית לא התקבלה אך רכיבים לא מעטים ממנה נכללים בתכניות סיוע שכבר פורסמו וכאלה שעדין נידונים על ידי הממשלה . פתרון סוגיית המימון מתנהל, עד עתה, לאט ומעט. 


להזכירכם, לפני למעלה מחודש ראש הממשלה ושר האוצר הכריזו על קרן סיוע למלכ"רים בסכום של 200 מיליון ₪. אולם בפועל 200 -  מיליון ₪ לא הועמדו לרשות המלכ"רים עד לרגע זה. יחד עם זאת חלו מספר תמורות באפשרויות המימון של פעילות המלכ"רים ואלה הם: 


תכניות סיוע:

1. בסוף השבוע שעבר פרסמה הממשלה "תכנית סיוע לעסקים קטנים ולעצמאים" תכנית שחלה גם על "מוסד ציבורי זכאי" (מלכ"ר). לענייננו - מדובר במענקים שיינתנו לארגונים מלכ"רים שלפחות 1/3 או יותר מהכנסותיהם הן "הכנסות עצמיות" (הכנסות שאינן נובעות מתמיכות או מתרומות) ושמחזור הכנסותיהם נפגעו כתוצאה מהמשבר הנוכחי בחודשים מרץ ואפריל 2020 לעומת המחזור שהיה בחודשים המקבילים ב 2019. מטרת תכנית זו היא לסייע במימון ההוצאות הקבועות של הארגונים. מן הראוי לציין כי התכנית מיועדת לארגונים שמחזורן השנתי אינו עולה על 20 מיליון ₪. הכוונה היא שהסכומים המגיעים לארגונים ישולמו על ידי רשות המסים לחשבונות הזכאים. בימים אלה מוסדר מערך מתן המענקים בפעול על ידי מס הכנסה, ובימים הקרובים ייפתח אתר מתאים שיאפשר למלכ"רים להגיש בקשותיהם. משיפתח האתר נפרסם את כתובתו.


2. לארגונים מלכ"רים המקבלים תמיכות לפי סעיף 3א' לחוק יסודות התקציב שולמה כבר מקדמה בשיעור של 40% מגובה התמיכה, על פי מבחני התמיכה הנוכחיים. תביעת מנהיגות אזרחית היא שבמקום בו הביצוע בפועל ב 2019 היה גבוה מהתמיכה הבסיסית על פי מבחני התמיכה – תחושב המקדמה על פי הביצוע בפועל. נציגי החשכ"ל הודיעו למנהיגות אזרחית על החלטתם להגדיל בעוד 10% את המקדמות המשולמות השנה – וסכום זה יועבר בקרוב לארגונים נתמכים.


3. תוקם קרן סיוע בסכום של 40 מיליון ₪. הקרן תנוהל על ידי הג'וינט. הממשלה החליטה להעמיד סך של 30 מיליון ₪ לקרן סיוע מיוחדת זו בכפוף לכך שהפילנתרופיה תעמיד סך של 10 מיליון ₪. מטרת הקרן היא לסייע לארגונים שאינם נופלים בגדר הסעיפים 1  ו – 2 לעיל ו/או עונים לקריטריונים נוספים שיקבעו על ידי הנהלת הקרן. תשובת הפילנתרופיה (שככל הנראה תהיה חיובית) תינתן בתחילת השבוע הבא. שני הצדדים (הממשלה והפילנתרופיה) הביעו דעתם שאם יתברר שהביקוש לסיוע מקרן זו יהיה גדול יותר מהסכומים הנ"ל – ישקלו שני הצדדים להגדילה.


מימון באמצעות הלוואות:

1. קרן הלוואות בערבות המדינה לארגונים חברתיים מבנקים מסחריים:ארגונים חברתיים שמחזורם אינו עלה על 4 מיליון ₪ יכולים לקבל הלוואה בתנאי ריבית מעודפים (פריים + 1.5) לתקופה של 5 שנים עם 'גרייס' לשנה הראשונה. לדרישת מנהיגות אזרחית – ההלוואות יינתנו ללא ערבויות אישיות או בטחות אחרות – והבנקים יקבלו ערבות המדינה מלאה להלוואות אלה. מסלול ההלוואות הקיים בערבות של המדינה גם הוא, לדרישת מנהיגות אזרחית,  ללא ערבויות אישיות – מיועד לארגונים הנותנים שירותים למדינה – שהסכם מתן השירותים עם המדינה הוא שיהווה בטוחה לערבות. מידע נוסף ופניה לקבלת ההלוואות באתר משרד האוצר.


2. הלוואות "עוגן"  "עוגן" העמידה קרן הלוואות חירום להצלת אירגוני החברה האזרחית, בשיתוף הסוכנות היהודית לארץ ישראל ובסיוע תורמים ובכללם משפ' גוטסמן, חברת מגדל, הקהילות והפדרציות בצפון אמריקה, JFNA ותורמים פרטיים מישראל ומחו"ל. במסגרת זו הועמדו מספר אפשרויות להלוואות בתנאים מיטיבים ולדרישת מנהיגות אזרחית ללא ערבויות אישיות. מהמידע שנמסר למנהיגות אזרחית – הלוואות עוגן כבר מבוצעות בפועל וארגונים שפנו לקבלת הלוואות מימשו כבר אפשרות זו. כמן כן הובא לידיעת מנהיגות אזרחית שארגונים שפנו להלוואות במסלול זה, העידו  כי ההגשה והטיפול בבקשות מהיר וענייני מאד. מידע נוסף ופניה לקבלת הלוואות ניתן לקבל באתר של "עוגן" (הלוואות למלכ"רים).

אנו פועלים, ונמשיך לפעול, על מנת לייצר מענים מיטביים למגזר השלישי, ובוחנים כל העת מצב הדברים, במטרה לוודא שהפתרונות הניתנים יתנו מענה הולם וראוי לצורכי השטח. 


לבקשתנו, החשכ"ל פרסמו מסמך המרכז את צעדי סיוע לארגוני המגזר השלישי, כפי שמובא לכם כאן. לעיון במסמך


מוזמנות ומוזמנים לפנות אלינו לכתובת ייעודית שפתחנו לענייני קורונה, גם על מנת שנוכל לדייק את עשייתנו קדימה - corona@migzar3.org.il .


לאיגרת עבור יו"ר ומנכ"לי הארגונים המלכ"רים תכניות סיוע כספי

מול הממשלה

קטגוריה:

3 במאי 2020 בשעה 11:06:21

עודכן בתאריך: 

תכניות סיוע כספי לארגוני המגזר שלישי בצל הקורונה
bottom of page